เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม 2566 (อ่าน 41) 13 มี.ค. 66
รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 366) 30 ก.ค. 65
รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านอ่าวน้้าบ่อ ปีการศึกษา 2564 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต (อ่าน 415) 30 ก.ค. 65