ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน