แนวทางปฏิบัติวัดและประเมินผล
แนวทางปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.28 MB
แนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.71 MB