กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 065-3562756
อีเมล์ : Nutsarincha_123@hotmail.com