คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐพร สามารถ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ โต๊ะชื่นดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบัติ เสริมจิต
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมาโนช สามารถ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงษ์ ยุคุณธร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรคพล นนทรี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขเกษม สองเมือง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนูญ รักษาคาม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวรวุฒิ การะเกศ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมตตา นนทรีย์
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งทิวา จีนแปลงชาติ
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมัทนา สมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ