หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางสาวอรุณี อิสระโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้าหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2