กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายปรัชญา บุตรครุธ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 093-5788-168
อีเมล์ : nik_2532@hotmail.com

นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 089-2922738
อีเมล์ : hathairats.sorn@gmail.com

นางสาวอรณิช สินโต
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 081-7885669
อีเมล์ : sareena_5555@hotmail.co.th