ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2560-ปัจจุบัน