กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นางสาวอรุณี อิสระโชติ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 087-6247526
อีเมล์ : arunee _2407@hotmail.com

นางสาวมะลิวัลย์ คงทวี
ครูอัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0624672300