หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรพีพร นนทภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2