กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 081- 7476749
อีเมล์ : kwijara@gmail.com

นางหฤทัย นวลศรี
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 082-8174823
อีเมล์ : sondee_999@hotmail.com

นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 086 - 1690945
อีเมล์ : mooau_9@hotmail.com