หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการเงินและพัสดุ

นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 089-2922738
อีเมล์ : hathairats.sorn@gmail.com