กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 082 4293587
อีเมล์ : bkk_008@live.com

นางรพีพร นันทภกดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 0964321102
อีเมล์ : mooknopparat@gmail.com