คณะผู้บริหาร

นายจารุวัฒน์ วิกรมธีรานันท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 08-1797-4162
อีเมล์ : jump.2523@gmail.com

นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0987080994
อีเมล์ : parichat110129@gmail.com