กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0828020199
อีเมล์ : nudaw2536@gmail.com

นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์
ครู คศ.2
อีเมล์ : swanka427@hotmail.com

นางดวงจันทร์ วิกรมธีรานันท์
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 081-5390770
อีเมล์ : Doungabpk@gmail.com